تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
حقوق 
مجتمع‌ اموزش‌ عالی‌ قم‌ 
 
فوق لیسانس 
 
دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ تهران‌ 
حقوق‌ عمومی‌ 
 
اجتهاد